Ai thương tìm tới, ai ghét lánh thân


Câu này ý khuyên phải lo phận mình, ấy là lành ở có chỗ, lỗ ở có nơi.

Nguồn: Huỳnh Tịnh Của, Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn, 1897