Ai từng con cú nó mọc sừng
Ngày sau hoá ra cái gạc, cái gạc lại từng làm mưa
Chắc rằng tránh khỏi nhau chưa
Vắt tay lên bụng, nó mới nhúc, nó mới nhác
Nó mới chịu chẳng được, lại lừa nhau ra


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001