Ai từng bận áo không bâu
Ăn cơm không đũa, ăn trầu không vôi


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001