Ai sinh ra bãi cát bồi
Để em lo thuyền cạn cho người kém xinh


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001