Ai sang đò ấy bây giờ
Ta còn ở lại ta chờ bạn ta
Mưa nguồn chớp biển xa xa
Ấy ai là bạn của ta ta chờ


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001