Ai ra Kẻ Chợ
Nhắn ông hàng hương
Thơm tho giữ lấy đạo thường
Đừng châm lửa đuốc khó đường bền lâu


Khảo dị:
Ai sang Hà Nội
Nhắn nhủ hàng hương
Giữ lấy đạo thường
Chớ đánh lửa mà đau lòng khói
Có điều chi xin người cứ nói
Có điều gì đã có chúng tôi đây
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001