Ai qua núi Tản sông Đà
Ghé qua Tu Vũ mặn mà tình thương


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001