Ai phụ tôi có đất trời chứng giám,
Phận tôi nghèo, tôi không dám phụ ai.
Tưởng giếng sâu, tôi nối sợi dây dài,
Ai ngờ giếng cạn, tiếc hoài sợi dây.


Khảo dị:
Anh tưởng giếng sâu, anh nối sợi dây dài.
Hay đâu
giếng cạn, anh tiếc hoài sợi dây.
Anh tưởng nước giếng sâu, anh nối sợi gàu dài.
Ai ngờ nước giếng cạn, anh tiếc hoài sợi dây.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001