Ai phụ tôi có đất trời chứng giám
Phận tôi nghèo, tôi không dám phụ ai
Tưởng giếng sâu, tôi nối sợi dây dài
Ai ngờ giếng cạn, tiếc hoài sợi dây


Khảo dị:
Anh tưởng giếng sâu, anh nối sợi dây dài
Hay đâu giếng cạn, anh tiếc hoài sợi dây
Anh tưởng nước giếng sâu, anh nối sợi gàu dài
Ai ngờ nước giếng cạn, anh tiếc hoài sợi dây
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001