Ai nhất thì tôi thứ nhì
Ai mà hơn nữa tôi thì thứ ba


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001