Ai nỡ lông nào vác sào thọc cá
Ai nỡ lòng nào lấy ná bắn chim
Xứng đôi mà chẳng xứng duyên
Gái trau phận gái, trai phiền phận trai


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001