Ai nấy dại vô cùng, pháo pháo, nêu nêu kinh những quỷ;
Ta nay nhàn bất trị, chè chè,rượu rượu sướng bằng tiên.


Tác giả hai câu đối này một số nơi cho là Nguyễn Công Trứ, một số nơi cho là Nguyễn Khuyến.

Nguồn: Nguyễn Văn Ngọc, Câu đối, Vĩnh Hưng Long thư quán, 1931