Ai nói với anh, em lại chưa chồng
Anh đà chỉ sá băng đồng tới đây


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001