Ai mà phụ nghĩa quên công
Thì đeo trăm cánh hoa hồng nhung thơm


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001