Ai mà nói dối cùng chồng,
Thì trời giáng hạ cây hồng bờ ao.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004