Ai mà nói dối cùng ai,
Thì trời giáng hạ cây khoai giữa đồng.
Ai mà nói dối cùng chồng,
Thì trời giáng hạ cây hồng bờ ao.


Khảo dị:
Ai mà nói dối cùng ai,
Thì trời giáng hoạ cầy khoai giữa đồng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001