Ai mà ở lỗi lời nguyền,
Xuống ghe ghe úp, xuống thuyền thuyền trôi.


Khảo dị:
Ai mà sai hẹn lỗi nguyền,
Xuống ghe ghe úp, xuống thuyền thuyền trôi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001