Ai mà đội đá vá trời
Mười ba mẫu ruộng tiếng cười đến nay?

- Bà Nữ Oa đội đá vá trời
Mười ba mẫu ruộng tiếng cười đến nay


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001