Ai lên ta gửi lời lên
Lời chung kính mẹ, lời riêng thăm thầy
Còn lời ta gửi cô bay
Sông sâu chớ lội đò đầy chớ đi
Phòng xa sẩy bước nhỡ khi
Cha sầu mẹ tủi, khách nam nhi cũng buồn


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001