Ai lên nhắn với trăng già
Nhủ trăng khoan lặn, nhủ gà khoan kêu


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001