Ai lên nhắn gửi lời lên
Lời chung thăm thầy mẹ, lời riêng thăm chàng


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001