Ai lên điếu dạn quai dài
Cái xe bít bạc
Cái bát gỗ trắng
Nó kêu canh cách
Cái điếu bít vàng
Ngon thật là ngon


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001