Ai làm nông nỗi nước này
Chùa Tiên vắng vẻ, tớ thầy xa nhau


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001