Ai làm nên nỗi nước này
Vợ ở đàng này chồng lại đàng kia


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001