Ai làm nên nỗi nước này
Vợ ở đàng này chồng lại đàng kia


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]