Ai làm miếu nọ xa đình
Hạc xa hương án, đôi đứa mình đừng xa
Lìa cây, lìa cội, ai nỡ lìa hoa
Lìa người bội bạc, chớ đôi đứa ta đừng lìa


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]