Ai làm dữ nấy lo


Câu này ý nói dữ có dữ trả, một sự đau đớn trong lương tâm, thì đủ mà hành tội kẻ dữ, ta hãy giữ phận ta, chẳng phải lo bao đồng.

Nguồn: Huỳnh Tịnh Của, Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn, 1897