Ai làm cho nước chảy xuôi
Cho thuyền xuôi ngược cho người nhớ nhau
Chàng đi để thiếp sao đành
Thiếp xin khoá cửa, buông mành thiếp theo


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001