Ai làm cho dạ em buồn
Cho con bướm luỵ, chuồn chuồn luỵ theo


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001