Ai làm cho chỉ lìa kim
Cho bèo giạt sóng cho em phong trần


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001