Ai làm cho cực tấm lòng,
Càng nhắc càng nhớ, càng trông càng sầu.
Hễ về nhớ đến lời nhau,
Bắc cầu mà chả được cầu ái ân.
Dầu xa nhích lại cho gần,
Làm thân con nhện mấy lần vương tơ.
Tằm ươm tơ, nhện cũng giăng tơ,
Gan vàng sao khéo thờ ơ dạ vàng.


Khảo dị:
Ai làm cho cực tấm lòng,
Càng nhắc càng nhớ, càng trông càng sầu.
Hễ về nhớ đến lời nhau,
Bắc cầu mà chả được cầu ái ân.
Xa xôi dịch lại cho gần,
Làm thân con nhện mấy lần vương tơ.
Tằm ươm tơ, nhện cũng giăng tơ,
Gan vàng sao khéo thờ ơ dạ vàng.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)