Ai làm cho bể kia đầy
Cho ao kia cạn cho gầy cò con


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001