Ai làm cho bến xa thuyền
Cho trăng xa Cuội, bạn hiền xa nhau
Cha mẹ sao nghĩ chẳng sâu
Để thương để nhớ để sầu cho cả hai ta


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001