Ai làm cho đó xa đây
Cho chim chèo bẻo xa cây măng vòi


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001