Ai làm cá bống đi tu
Cá thu nó khóc, cá lóc nó rầu
Luỵ rơi hột hột, cơ cầu lắm bớ em!


Khảo dị:
Ai làm con cá bống đi tu
Con cá thu nó khóc
Con
cá lóc nó rầu
Phải chi ngoài biển có cầu
Em ra em vớt cái đoạn sầu cho anh
bống đi tu
Cá thu nó khóc
lóc nó rầu
Phải chi ngoài biển có cầu
Anh ra đến đó giải đoạn sầu cho em
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)