Ai làm bát bể cơm rơi
Đĩa nghiêng cá đổ, rã rời đôi ta


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004