Ai cho sen muống một bồn,
Ai từng chanh khế sánh cùng lựu lê.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001