Ai cho chín lạng không mừng,
Chỉ mừng một cỗ chồi xuân non cành.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001