Ai chồng ai vợ mặc ai,
Bao giờ ra bảng ra bài sẽ hay.
Bao giờ tiền cưới trao tay,
Tiền treo rấp nước, mới hay vợ chồng.


Khảo dị:
Ai chồng ai vợ mặc ai,
Bao giờ ra bảng ra bài hãy hay.
Bao giờ tiền cưới trao tay,
Tiền treo lại mặt, mới hay vợ chồng.
[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]