Ai chồng ai vợ mặc ai,
Bao giờ ra bảng ra bài sẽ hay.
Bao giờ tiền cưới trao tay,
Tiền treo rấp nước, mới hay vợ chồng.


Khảo dị:
Ai chồng ai vợ mặc ai,
Bao giờ ra bảng ra bài hãy hay.
Bao giờ tiền cưới trao tay,
Tiền treo lại mặt, mới hay vợ chồng.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975