Ai chẳng ham sang trọng
Ai chẳng vọng sang giàu
Nhưng mà em xét lại câu:
“Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”
Vậy nên em bỏ thảm bỏ sầu
Đành cam chịu cực, hơn cơ cầu về sau.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001