Ai chơi ta cũng chơi cùng,
Chơi trúc quân tử, chơi tùng trượng phu.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002