Ai bì anh có tiền bồ
Anh đi anh lấy bảy cô một lần
Cô hai buôn tảo bán tần
Cô ba đòi nợ chỗ gần chỗ xa
Cô tư dọn dẹp trong nhà
Cô năm sắc thuốc mẹ già dưỡng nuôi
Cô sáu trải chiếu, treo mùng
Một mình cô bảy nằm chung với chồng


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001