Ai ơi thương lấy nhau cùng
Đỗ ngâm ra giá đãi đùng nhau chi


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001