Ai ơi thương lấy lúc ni
Nhịp cầu kẻ đứng người đi sao đành


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001