Ai ơi thương lấy cho ta
Một niềm đợi bạn nay đà mấy đông


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001