Ai ơi nghĩ lại cho mình,
Giang sơn nghìn dặm công trình biết bao?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001