Ai ơi mua đó khó lòng,
Không đi lên ẻn thì mong mỗi gì!


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002