Ai ơi không nhớ khi nghèo
Buồm bê lái gãy ai chèo anh qua


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001