Ai ơi không nghĩ thân sau
Đất luôn còn lở huống cầu bắc ngang


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001