Ai ơi giữ chí cho bền,
Dù ai xoay hướng, đổi nền mặc ai.


Khảo dị:
Ai ơi chí cho bền,
Dù ai xoay hướng, đổi nền mặc ai.
Dù ai nói đông nói tây,
Ta đây vẫn vững như cây giữa rừng
.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)