Ai ơi gương bể khó hàn
Chỉ đứt khó nối, người ngoan khó tìm


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)