Ai ơi chớ vội cười nhau
Cây nào mà chẳng có sâu chạm cành


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)